Mr. Min - Overrated
gurro
Overrated
MR.MIN-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5-low.jpg
País: gurro Gurro

Artista: {$artista}

Posición: 13º, 33 puntos

Atlasvisión Junior 10

« Ijime, dame, zettai

Boy meets girl »

Vídeo

Letra

Xyāk dĕd dxkf̂ā mæ̂ khır ca mxng s̄e lxk̆ tām
Tæ̀ ṭhex ǹa thả h̄ı̂ c̄hạn ǹa kein h̄̂ām cı
Keid khwām dạn s̄ūng læa khwām t̂ānthān mạn t̀ả k̄ĥāng nı
Læa mī ṭhex pĕn cudh̄māy thī̀ f̄êā mxng

Xyāk kum mụ̄x ṭhex
Khng mị̀ khûm k̆ lxng dū
'Cause I'm crazy for you
Yạng dī mị̀ phr̂xm tæ̀ k̄hx mị̀ yxm dị̂ h̄rụ̄x pel̀ā

Rạk ṭhex māk h̄ịm læ̂w mạn p̄hid h̄ịm
T̄hām cı ṭhex h̄ǹxy læ̂w c̄hạn mị̀ klạw l̀a ẁā ngị
C̄hạn mī s̄ithṭhi h̄ịm t̄ĥā ṭhex yạng mị̀ phr̂xm ca mạ̀ncı
Ngận c̄hạn ca chwn ṭhex phis̄ūcn̒

Oh, wo-o-oah
Wo-o-oah, wo-o-oah
Oh, wo-o-oah
Wo-o-oah, wo-o-oah

T̂xng s̄eī̀yng khæ̀ h̄ịn c̄hạn xeng k̆ yxm ca cĕb dị̂ chạwr̒
Mạn kein tạw tæ̀ mị̀ kein h̄ạwcı
Keid khwām dạn s̄ūng læa khwām t̂ānthān mạn t̀ả k̄ĥāng nı
Læa mī ṭhex pĕn cudh̄māy thī̀ f̄êā mxng

Xyāk kum mụ̄x ṭhex
Khng mị̀ khûm k̆ lxng dū
'Cause I'm crazy for you
Yạng dī mị̀ phr̂xm tæ̀ k̄hx mị̀ yxm dị̂ h̄rụ̄x pel̀ā

Rạk ṭhex māk h̄ịm læ̂w mạn p̄hid h̄ịm
T̄hām cı ṭhex h̄ǹxy læ̂w c̄hạn mị̀ klạw l̀a ẁā ngị
C̄hạn mī s̄ithṭhi h̄ịm t̄ĥā ṭhex yạng mị̀ phr̂xm ca mạ̀ncı
Ngận c̄hạn ca chwn ṭhex phis̄ūcn̒

Oh, wo-o-oah
Wo-o-oah, wo-o-oah

Hey, yeah

Rạk ṭhex māk h̄ịm læ̂w mạn p̄hid h̄ịm
T̄hām cı ṭhex h̄ǹxy læ̂w c̄hạn mị̀ klạw l̀a ẁā ngị
C̄hạn mī s̄ithṭhi h̄ịm t̄ĥā ṭhex yạng mị̀ phr̂xm ca mạ̀ncı
Ngận c̄hạn ca chwn ṭhex phis̄ūcn̒

Rạk ṭhex māk h̄ịm læ̂w mạn p̄hid h̄ịm
T̄hām cı ṭhex h̄ǹxy læ̂w c̄hạn mị̀ klạw l̀a ẁā ngị
C̄hạn mī s̄ithṭhi h̄ịm t̄ĥā ṭhex yạng mị̀ phr̂xm ca mạ̀ncı
Ngận c̄hạn ca chwn ṭhex phis̄ūcn̒

Oh, wo-o-oah
Wo-o-oah, wo-o-oah
Oh, wo-o-oah
Wo-o-oah, wo-o-oah

Rạk ṭhex māk h̄ịm læ̂w mạn p̄hid h̄ịm
T̄hām cı ṭhex h̄ǹxy læ̂w c̄hạn mị̀ klạw l̀a ẁā ngị
C̄hạn mī s̄ithṭhi h̄ịm t̄ĥā ṭhex yạng mị̀ phr̂xm ca mạ̀ncı
Ngận c̄hạn ca chwn ṭhex phis̄ūcn̒

Oh, wo-o-oah
Wo-o-oah, wo-o-oah

Rạk ṭhex māk h̄ịm læ̂w mạn p̄hid h̄ịm
T̄hām cı ṭhex h̄ǹxy læ̂w c̄hạn mị̀ klạw l̀a ẁā ngị
C̄hạn mī s̄ithṭhi h̄ịm t̄ĥā ṭhex yạng mị̀ phr̂xm ca mạ̀ncı
Ngận c̄hạn ca chwn ṭhex phis̄ūcn̒

Rạk ṭhex māk h̄ịm læ̂w mạn p̄hid h̄ịm
T̄hām cı ṭhex h̄ǹxy læ̂w c̄hạn mị̀ klạw l̀a ẁā ngị
C̄hạn mī s̄ithṭhi h̄ịm t̄ĥā ṭhex yạng mị̀ phr̂xm ca mạ̀ncı
Ngận c̄hạn ca chwn ṭhex phis̄ūcn̒

Oh, wo-o-oah
Wo-o-oah, wo-o-oah
Oh, wo-o-oah
Wo-o-oah, wo-o-oah

Comentarios