Julie Fowlis - Dh’èirich mi moch, b' fheàrr nach do dh’èirich
Dh’èirich mi moch, b' fheàrr nach do dh’èirich
51PA6qeNuvL._SS500.jpg
País: valquiria Valquiria del Oeste

Cantante: Julie Fowlis

Posición final: 16ºº, 95 puntos

Pos. semifinal: 3ºº, 97 puntos

Atlasvisión 40

« Úa

Sargento de hierro »

Vídeo

Letra

Dh’èirich mi moch,
dh’èirich mi moch,
B’fheàrr nach d’ dh’èirich
Mo chreach lèir na chuir a-mach mi.
Hill ò bha hò
Hill ò bha hò.

Bha ceò sa bheinn,
Bha ceò sa bheinn,
is uisge frasach
’s thachair orms’ a’ ghruagach thlachdmhor.
Hill ò bha hò
Hill ò bha hò

Bheir mi dhut fìon,
Bheir mi dhut fìon
‘S gach nì a b’ ait leat,
Ach nach èirinn leat sa mhadainn,
Hill ò bha hò
Hill ò bha hò.

’Nighean nan gamhna,
’Nighean nan gamhna
Bha mi ma’ riut,
Anns a’ chrò is càch nan cadal
Hill ò bha hò
Hill ò bha hò.

An daoidh gheal donn,
An daoidh gheal donn,
Rug i mac dhomh.
Ged is fuar a rinn i altram,
Hill ò bha hò
Hill ò bha hò.

Bha laogh mo laoidh
Bha laogh mo laoidh
ri taobh cnocan
gun teine, gun sgàth, gun fhasgadh.
Hill ò bha hò
Hill ò bha hò.

A Mhòr a ghaoil
A Mhòr, a ghaoil
Till ri d’ mhacan,
’S bheir mi goidean breagha breac dhut.
Hill ò bha hò
Hill ò bha hò.

Comentarios