Peer Tasi - Derech hashalom
nayiabreza
Derech hashalom
maxresdefault.jpg
PaĆ­s: nayiabreza Nayiabreza

Cantante: Peer Tasi

PosiciĆ³n final: -Āŗ, - puntos

Pos. semifinal: 18Āŗ, 32 puntos

AtlasvisiĆ³n 38

Ā« Solo dance

Āæ? Ā»

VĆ­deo

Letra

Tel aviv lif'ney chatzot haruachlo rotzah lin'shov.
V'halachot lo mar'peh otiy choneket.
B'veit kafeh bein hashׁ'khunot od lo kibu et haorot.
Al kise yashen l'vadah yoshevet.

Ani lo batuachmah lomar im k'dai bak'lal lageshet,lsgt.
V'ruachbaah min hayam hi mash'likhah mabat katan oti hi Maz'minah lashׁabat.

Hiy maz'miynah hafukh' lish'neynu v'rak mit'lonenet al hachum.
Eizeh chum ulai nazuz shoelet,garah badirah shekorah mamash.
Karov laderekh' hashׁalom naz'min chesh'bon halai'lah lo hol'khim lishon.

B'tel aviv acharei chatzot olim b'cheder mad'regot.
Motziah m'fat'chot potachat delet,shul'chan katan sh'tei kur'saot.
Shoelet mah tir'tzeh lish'tot,ani mar'giysh mamash k'mo d'mut miseret.
Sh'tei kosot al hashׁul'chan v'hi mozeget umozeget,oti gomeret.
Potachat od yayin laben zoreket li chiyukh' katan l'at lalev sheli nikh'neset.

Hi maz'minah hafukh' lish'neinu v'rak mit'lonenet al hachum.
Eizeh chum ulai nazuz shoelet garah badirah shekorah mamash.
karov laderekh' hashׁalom naz'min chesh'bon.

Bein kal mah shekoreh baninu mad'likah maz'gan big'lal hachum eizeh chum.
Ulai nelekh' l'cheder im atah rotzeh atah yakhol l'hishׁaer poh gam lishon.
Eizeh lishon halay'lah lo oshoiym chesh'bon.

Comentarios